2018 ലെ സരസ്വതി സമ്മാനത്തിന് അർഹനായത് ?

' ഇ-ഗവേണൻസ് ' എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

ശ്രീനാരായണഗുരു ഒടുവിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത്?

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്ത്?

Stockholm Convention was adopted in _____

CITES came into force in ________

Basel Convention was adopted in ________

Nagoya Protocol was adopted in ____

_____________is an international environmental treaty governing actions to combat climate change through adaptation and mitigation efforts directed at control of emission of GreenHouse Gases (GHGs) that cause global warming.

Cartagena Protocol came into force in _________

____________is an amendment to the Montreal Protocol. It was adopted in 2016. It came into force in 2019.

Nagoya Protocol came into force in______ .

മിനമാതാ കൺവെൻഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ?