' ഇ-ഗവേണൻസ് ' എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

ശ്രീനാരായണഗുരു ഒടുവിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രം ഏത്?

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്ത്?

Stockholm Convention was adopted in _____

CITES came into force in ________

Basel Convention was adopted in ________

Nagoya Protocol was adopted in ____

_____________is an international environmental treaty governing actions to combat climate change through adaptation and mitigation efforts directed at control of emission of GreenHouse Gases (GHGs) that cause global warming.

Cartagena Protocol came into force in _________

____________is an amendment to the Montreal Protocol. It was adopted in 2016. It came into force in 2019.

Nagoya Protocol came into force in______ .

മിനമാതാ കൺവെൻഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ?

Selecting a portion of the population to represent the entire population in research activity is called :

A cut Caused by Sharp Uneven instrument is :

A failure in professional duty, skill or practice that leads to injury or harm to the client is :

is the broad statement of the purposes, duties and responsibilities of a particular job.

The temperature of ear irrigation solution should be between :

BCG vaccine should be kept between temperature :

പത്രം അടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം ?

Which is the organization founded by Brahmananda Swami Sivayogi?

Which of the following types of rights have been described as First Generation Rights ?

Who was the first Chairman of the NHRC ?

In which year was Sathujanaparipalana Sangam founded?

Who was the founder of Athmavidyasagam?

Who was the founder of the periodical Swadeshabhimani?

Who was the President of the Indian Constituent Assembly?

The members of the Rajya Sabha are elected by the :

The National Commission for women in India was formed in the year :

Allotment of an Indira Awaas Yojana (TAY) house :

An IAY [Indira Awaas Yojana) house shall not be alienated for a period of :

The Nodal Officer at the district level for the implementation of the National Food for Work Programme is :

PMAGY implements which type of village?

നേതാജിസുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇൻറർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ ?

The part which provides paper to the impression roller of the duplicator is

If thirty observation have an average of 20 and 20 observations have a mean of 30 then what is the average of all observations?

ബാഹ്യകോൺ 45° ആയ ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങൾ ഉണ്ട് ?

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ 5 സെ. മീ., 7 സെ. മീ. ആണ്. ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വശമാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത് ?

(-1)99 + (-1)100 + (-1)101 എത്ര ?

74088-ന്റെ ഘനമൂലം എത്ര ?

0.1225 ന്റെ വർഗ്ഗമൂലം എത്ര?