ഒരു സെർവറിലെ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ പ്രോഗ്രാമുകളെ WWW സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുവദിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെ വിളിക്കുന്നത്?

ഇൻറർനെറ്റ് വെബ് പേജുകളിലേക്ക് ഒരു ബാഹ്യ ഓർഗനൈസേഷന് ആക്‌സസ് നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ?

കാവിറ്റി വൈറസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ ഏതാണ് ?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റിമോട്ട് ട്രോജൻ?

ബാക്ക്ഡോർസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സാധുവായ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആന്റി-സ്പാമിംഗ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത്?

നെറ്റ്‌വർക്ക് ലെയർ ഫയർവാൾ എന്ത് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു?