ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ജ്യാമിതീയ ക്രമീകരണത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു.

രണ്ടോ അതിലധികമോ പാതകളുള്ള ടോപ്പോളജിയിലെ നോഡുകൾ. ഇത് ഏത് ടോപ്പോളജി ആണ്?

നഗരത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു കേബിൾ ടിവി നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ത് തരം നെറ്റ്‌വർക്കാണ്?

ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനായി ഏത് മീഡിയയാണ് പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

ഏത് ടോപ്പോളജിയിൽ എല്ലാ നോഡുകളും ഒരു പ്രധാന കേബിളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു?

SMTP എന്നാൽ?

NNTP എന്നാൽ?

ATM നെറ്റ്‌വർക്ക് ഏത് തരം നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം?