ഒരു എൻട്രി ഫ്ലോയും രണ്ട് എക്സിറ്റ് ഫ്ലോകളും ഉള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചിഹ്നം ഏതാണ്?

HLL-ൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കുന്നത്?

ഒരു ഫ്രീവെയർ GNU ഡീബഗ്ഗർ?