താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക :

ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത ഇന്ററാക്ടീവ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ?

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വ്യത്യസ്തമായത് കണ്ടെത്തുക :

ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള അനേകം വിവരങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേജിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ (തിരയേണ്ട വിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട) വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ?