ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിനപത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം ഏത് ?

ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദിന പത്രം ഏത് ?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ഏത് ?

ഇന്ത്യയിൽ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ (എ.ബി.സി ) സ്ഥാപിതമായത് എന്ന് ?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന പത്രം ഏത് ?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ദിന പത്രം ഏത്?

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഷനിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?