നാമവിശേഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര്

'കറുത്ത പശു 'എന്ന വാക്യം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ?

'ചുവന്ന പൂവ് 'എന്തിനു ഉദാഹരണം ആണ്