2 + 16 ÷ 2 × 4 - 5 എത്ര?

432 + (23 × 13) + (100 ÷ 2) =

'+' ഗുണനത്തേയും '-' ഹരണത്തെയും 'x' സങ്കലത്തെയും '/' വ്യവകലനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ( (35 x 20) + (25 / 15) ) - 5 എത്ര ?

'+' എന്നത് '÷' നേയും '-' എന്നത് 'x' നേയും '÷' എന്നത് '-' നേയും '×' എന്നത് '+' നേയും സൂചിപ്പിച്ചാൽ 3-4×12+6÷6 ൻറെ വിലയെത്ര ?

95÷(83)×2+6 9-5\div (8-3)\times 2 + 6 ന്റെ വിലയെത്ര ?

2-(2-(2-2(2+2))) = ..........................

26 - {5 + [12 - (12 - 3)]} + 7 =

3 × 3 - 3 ÷ 3 × 3 ÷ 3 - 3 = ?

5 + 7 x 3 + 4 ÷ 2 = ?

7 × (12 + 9 ) ÷ 3 - 9 = ?

+ = × , - = ÷, × =-, ÷ = + ആയാൽ 9 + 8 ÷ 8 - 4 x 9 =

ക്രിയ ചെയ്യുക: (4 +9)6-2(5+6) :