താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ 9 കൊണ്ട് പൂർണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഏത്?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ 12 കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏത്?

6 കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഇതാണ്

 
i. 5994
ii. 8668
iii. 5986
iv. 8982

ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ1123x7 നെ കൃത്യമായി 9 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം, എങ്കിൽ x ൻ്റെ മൂല്യം എന്തായിരിക്കും ?

5x423y എന്ന സംഖ്യയെ 88 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാമെങ്കിൽ, 5x - 8y യുടെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക?