ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ‘SCHOOL’ എന്ന വാക്കിനെ 9 എന്നെഴുതുന്നു. എന്നാൽ ‘TEACHER’ എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ?

BLACK എന്നത് 29 എന്ന എഴുതാമെങ്കിൽ GREEN എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

GIVE - 5137, BAT - 924 എന്നാൽ GATE എന്ത് ?

+ = / , / = x, x = -, - = + ആയാൽ (18/4+2x18-4) ന്റെ വില എന്ത് ?

ഒരു പ്രതേക കോഡ് ഭാഷയിൽ 3456, ROPE എന്നും 15526, APPLE എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.വെങ്കിൽ 51864 എങ്ങിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

CAT = BZS എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ ANIMAL =

ONE എന്ന വാക്ക് 853 എന്നും FIVE എന്ന വാക്ക് 6493 എന്നും എഴുതിയാൽ NINE എന്നവാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

× എന്നത് ÷, - എന്നത് ×, ÷ എന്നത് +, + എന്നത് - ഉം ആയാൽ (3 - 15 ÷ 11) × 8 + 6 എത്ര ?

‘High’ എന്ന വാക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് 7867 എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ ‘Feed’ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയെഴുതാം ?

'+' ഗുണനത്തേയും '×' സങ്കലനത്തേയും' /' വ്യവകലനത്തേയും'-' ഹരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (18 +10 × 20) - 8 /6 ?

MAT 13120 ആയാൽ SAT എത്?

ഒരു കോഡുഭാഷയിൽ DOCTOR നെ GLFQRO എന്നെഴുതിയാൽ SISTER നെ എങ്ങനെ എഴുതാം?

6X2 = 31 ഉം 8 x 4 = 42 ഉം ആയാൽ 2x2 എത്ര ?

KUMAR എന്നത് 64 ആയാൽ KUMARI ?

SCHOOL എന്നത് OYDKKH എന്ന രഹസ്യകോഡ് നൽകിയാൽ STUDENT എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത് ?

345 എന്ന സംഖ്യ 579 എന്നും 976 എന്ന സംഖ്യ 171311 എന്നും എഴുതുന്നുവെങ്കിൽ 214 എന്ന സംഖ്യ എഴുതാവുന്നത് :

വിട്ടുപോയ അക്ഷരജോഡി കണ്ടെത്തുക. fg , jk , ____ , xy

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ' FIVE ' എന്നതിനെ 'GKYI ' എന്നെഴുതിയാൽ ' EIGHT ' എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

' CBE ' എന്നാൽ ' BAD ' എങ്കിൽ ' GMBH ' ഏത് ?

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ' KOREA ' എന്നതിനെ ' LPSFB ' എന്നെഴുതിയാൽ ' CHINA ' എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

GOD എന്നത് 420 എന്നും BOY എന്നത് 750 എന്ന് കോഡ് ചെയ്‌താൽ CAT എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം?

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് പ്രകാരം 743 എന്നാൽ grapes are good , 657 എന്നാൽ eat good food , 934 എന്നാൽ grapes are ripe . എന്നാണെങ്കിൽ ripe നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ

FEBRUARY യെ YEARUBRF എന്നെഴുതിയാൽ NOVEMBER നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ?

PALAM=43 ആയാൽ SANTACRUZ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം?

YELLOW എന്നതിനെ BVOOLD എന്നും RED എന്നതിനെ IVW എന്നും എഴുതിയാൽ BLACK എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ BOX നെ CDPQYZ എന്നെഴുതിയാൽ HERO എന്ന വാക്ക് ഇതേ കോഡുപയോഗിചെയുതുമ്പോൾ അവസാന രണ്ടക്ഷരമേത്?

- = × , × = + , + = ÷ , ÷ = - ആയാൽ 14 - 10 × 4 ÷ 64 + 8 എത്ര ?

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ CLAD നെ AOEA ആയി എഴുതിയാൽ DRIP നെ എങ്ങനെ എഴുതാം?

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ CAT നെ SATC എന്നും LION നെ MIONL എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ TIGER നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോഡ് ഏത്?

de_gdef __d__fg__e__g

If -means x, x means+, + means ÷ and ÷ means - what will be the value of 120 + 8-2÷21 = ?

If x means addition,- means division + means substraction and ÷means multiplication then value of 4-4x4÷4+4-4 is equal to

If'+' means x, '-' means ÷ , 'x' means'+'then 9x40 - 5 + 2 =

If + means x, - means ÷, x means - and ÷ means +. Find the value of 9 + 8 ÷ 8 - 4 x 9 .

തെക്കിനെ കിഴക്കായും പടിഞ്ഞാറിനെ തെക്കായും വടക്കിനെ പടിഞ്ഞാറായും എടുത്താൽ കിഴക്കിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാം?

In a certain code FHQK means GIRL. How will WOMEN be written in the same code?

If x means-, + means ÷, -means x and ÷ means + then 50-2 ÷ 900+90x100=?

÷ എന്നാൽ x , x എന്നാൽ +, + എന്നാൽ - & - എന്നാൽ ÷ ആയാൽ 16x3+5-2÷ 4 കണ്ടെത്തുക

If x means +, + means ÷ , - means x, and ÷ means - then 6x4 - 5+2÷ 1= ....

CAB നെ WUV എന്ന് കോഡ് ചെയ്താൽ DEAF നെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം?

If - means 'added to', x means subtracted from, ÷ means multiplied by and + means divided by, then 20 × 12 + 4 - 16 ÷ 5=

If R mean X, D means ÷ , A means +, and Smeans-, then what is the value of 95 D 19 R 11 S 28 A 17 = ?

KERALA എന്നതിന്റെ കോഡ് 48 ആണ്. BENGAL എന്നത് 41 ആണ്. എങ്കിൽ PUNJAB ന്റെ കോഡ് ഏത് ?

If Q means 'add to', J means 'multiply by' T means 'subtract from' and K means 'divide by', then 30K2Q3J6T5 =?

A = +, B = - , C = x ആയാൽ 10 C 4 A 4 C 4 B 6-ന്റെ വില?

+ = x, - = ÷, x = - ആയാൽ, 12 + 6 - 2 x 12 എത്ര?

താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഏതായിരിക്കും ? JUVENILE, JOURNEY, JUDGE , JUSTICE, JUDICIAL

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ POLICE എന്ന വാക്കിനെ OMIEXY എന്ന് കോഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ LABOUR എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം?

തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. KNOWLEDGE

360, 120, 30, 6, _____ വിട്ട ഭാഗത്തെ സംഖ്യ ഏത് ?