തീയതി : കലണ്ടർ : സമയം : ______ . ?

11 : 1331 : : 6 : ?

12 : 143 : : 19 : ?

തീയതി : കലണ്ടർ; സമയം : _________

10x6x4 = 953 -ഉം, 4x9x3 = 382 -ഉം ആയാൽ 7x5x3 = ?

ചതുരം : സമചതുരം : : ത്രികോണം : ?

തന്നിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് സമാനമായ ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക:ലിറ്റർ : വ്യാപ്തം : ചതുരശ്രമീറ്റർ_________

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ? 12 : 144 : _____

12 : 143 : : 19 : ?

ശില്പി - പ്രതിമ : അദ്ധ്യാപകൻ -

സ്കേറ്റിംഗ് -ഐസ് : റോവിംഗ് -

If x means addition, - means division,+ means subtraction and / means multiplication then the value of : 4 - 4 x 4 / 4 + 4 - 4 is equal to:

സമാനബന്ധം കണ്ടെത്തുക Rectangle : Square : : Ellipse :

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക ? രോഗി : ഡോക്ടർ :: വിദ്യാർത്ഥി ; ______

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

മേശ : തടി :: തുണി : ____

മഴവില്ല് : ആകാശം :: മരീചിക : _____

4+5=1524,5+6=2435 ആയാൽ 6+7=.....

തറയിൽ ലംബമായി ആയി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ 10 മീറ്ററും ചുവടുകൾ തമ്മിൽ 8 മീറ്ററും അകലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തൂണുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ?

a=+,b=-,c=*,d=÷ ആയാൽ 18c14a6b16d4 ന്റെ വിലയെന്ത്?

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........

വെളുപ്പിനെ നീലയെന്നും നീലയെ ചുവപ്പെന്നും ചുവപ്പിനെ മഞ്ഞയെന്നും മഞ്ഞയെ പച്ചയെന്നും പച്ചയെ കറുപ്പെന്നും കറുപ്പിനെ വയലറ്റെന്നും വയലറ്റിനെ ഓറഞ്ചെന്നും വിളിച്ചാൽ മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ നിറമെന്ത്?

10 : 101 :: 20 : ?

If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet and violet is called orange, then what would be the colour of human blood?

If NewDelhi = 8, Arunachal =9, then Thiruvananthapuram =

5 : 27 :: 9 : ?

വിജ്ഞാനത്തിന് വായന എന്നപോലെയാണ് ആരോഗ്യത്തിന്.

Teacher is related to school. In the same way as cook is related to ...

ആദ്യഭാഗത്തെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക.

BHAC : FLEG :: NPMO : _____

MQ: 13 11 :: HJ : ?

8*7 =65, 5*7 = 53, 4*9 = 63 ആയാൽ 4*8 = ?

AZBY : BYAZ :: BXCW :-.....

ചന്ദ്രൻ : ഉപഗ്രഹം :: ഭൂമി : _____

ജ്ഞാനം: പഠനം :: വൈദഗ്ധ്യം: _____

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക. 3 : 72 :: 4 : _____

1-2+3-4+5-6+7-8+9 എത്ര ?

നാടകത്തിന് സംവിധായകൻ എന്ന പോലെ പത്രത്തിന് ആരാണ് ?

Snake : Fang :: Bee : ?

292: 146: : 582 : ?

3 : 27 :: 11 : ?

3 : 54 ആയാൽ 5 : ?

ഒരു സുരക്ഷാ സിസ്റ്റത്തിൽ 3 എന്ന അക്കം 7 ആയും 4 എന്നത് 14 ആയും 5 എന്നത് 24 ആയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 6 നും 7 നും പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ?

36 : 324 :: 11 : ?

82 : 36 ∷ 91 : ?

ELIMS : SMILE : KRAPS : : ?

തന്നിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് സമാനമായ ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക:

562 : 30 :: 663 : ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 5 : 150 :: 6 : ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 4578 : 8 :: 289 : ?

Statement : Water boils at 100' C. This liquid boils at 100' C. Conclusion: Therefore this liquid is water.

Rejith scored more than Reji. Abu score as much as Appu. Rohan scored less than Sandeep. Reji scored more than Abu. Sandeep scored less than Appu who scored the lowest?