Updated on: 23 Apr 2024

Share

LDC 2024 - Exam date, Syllabus, Confirmation date

LDC Exam 2024 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. 503/2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലർക്കിന്റെയും വില്ലജ് അസ്സിസ്സ്റ്റന്റിന്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത്. 2024 ജനുവരി 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. 14 ജില്ലകളിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വന്നത്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി വിജ്ഞാപനത്തിൽനൽകിയിട്ടില്ല, പകരം പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പരീക്ഷയുടെ വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത, സിലബസ്, പരീക്ഷ തീയതി തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,ഇത് കൂടാതെ എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും whatsapp വഴി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കേരള PSC എല്‍ഡി ക്ലര്‍ക്ക് വിജ്ഞാപനം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

സ്ഥാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
കാറ്റഗറി നമ്പർ 503/2023
തസ്തികയുടെ പേര് LD Clerk
പ്രായപരിധി 18 - 36
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല
യോഗ്യത 10th/SSLC പാസായിരിക്കണം
ജോലി സ്ഥലം കേരളം
ശമ്പളം Rs.26500-60700/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓൺലൈൻ
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 2023 നവംബർ 30
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2024 ജനുവരി 3
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://www.keralapsc.gov.in/

Qualification criteria for the LDC exam

  • SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ LDC 2024 പരീക്ഷയുടെ വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത.

പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയായി ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം അതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല, പത്താം ക്ലാസ് തന്നെയാണ് യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പരീക്ഷാ തീയതി

2024 ജനുവരി ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങിയ പി എസ് സി പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂലൈ മാസം മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി പരീക്ഷ നടക്കാനാണ് സാധ്യത  എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു . എന്നാൽ ജൂലൈ മാസം തുടങ്ങി ഒക്ടോബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളായാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക .ആദ്യം പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് .അത് ജൂലൈ 27 നാണു നടക്കുക .പിന്നെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് .അത് കൊല്ലം ,പത്തനംതിട്ട,തൃശൂർ ,കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് നടക്കുന്നത് . തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല .ആലപ്പുഴ ,കോട്ടയം ,പാലക്കാട് ,കോഴിക്കോട്  ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് . ഇവിടത്തെ തീയതിയും തീരുമാനിച്ചട്ടില്ല .ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളായ ഇടുക്കി എറണാകുളം ,മലപ്പുറം ,വയനാട്‌ ,കണ്ണൂർ , എന്നീ ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്  ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണെന്നാണ് അറിയിപ്പ് .

CONFIRMATION തീയതി 

ജൂലൈ 27ന് നടക്കുന്ന LDC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അപേക്ഷാർത്ഥികൾ  ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ മെയ് 11  വരെ Confirmation  കൊടുക്കണം .ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന കൊല്ലം,പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ ,കാസർഗോഡ് ,ആലപ്പുഴ ,കോട്ടയം ,പാലക്കാട് ,കോഴിക്കോട് , ജില്ലകളിലെ confirmation date ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല .പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനു മുൻപ് അപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി Confirmation നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം Confirmation നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, ലഭ്യമാകുകയുള്ളു .നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ Confirmation  നൽകാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ് . അതിനാൽ ഇടയ്ക്കു profile login വഴി പരിശോധിക്കണം.

Hall Ticket

എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയുടെ പേര് "ക്ലാർക്ക്" എന്നാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷയുടെ തീയതി ഔദ്യോഗികമായി വന്നാലും, പരീക്ഷയുടെ 15 ദിവസം മുൻപ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹാൾടിക്കറ്റ് download ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണ് Kerala PSC LDC 2024 Hall ticket download ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അത് കൊണ്ട് ഓരോ തവണയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തു ഹാൾടിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെ പരിശോധിക്കണം.

എത്ര റാങ്ക് വേണം ജോലി ലഭിക്കാൻ ?

എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന സംശയമാണിത്.


സിലബസ്

പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കാം, അതിനായി 2024 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി PSC ഔദ്യോഗികമായി LDC Exam 2024 syllabus പുറത്തിറക്കി. ഇതിൽ ഓരോ ടോപിക്കിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നും വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിലബസ് download ചെയ്യുവാനും, സിലബസിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


പ്രായപരിധി

18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അതായതു 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

  • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് 41 വയസ്സ് വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും.
  • മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് 39 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
  • ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളികൾ ഉള്ളവർക്കും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.
  • ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ വിധവകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം ഇളവു ലഭിക്കും.


Salary Of LDC 2024

പുതിയ എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം തസ്തികയിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 26,500-60,700 വരെയാണ്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ഡി.എ, തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചേര്‍ത്ത് 31,000 രൂപ ശമ്പളമായി ലഭിക്കും.

പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത

ഒരു എൽഡി ക്ലാർക്ക്  ആയി ജോലി ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മറ്റ് ഉയര്‍ന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. നിയമനം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്കനുസരിച്ചു എൽ ഡി ക്ലർക്കുമാർക്കു ഒട്ടേറെ സ്ഥാന കയറ്റ സാദ്ധ്യതകൾ ഉണ്ട്.സീനിയർ ക്ലാർക് ,ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്  സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  അഡ്മിനിസ്റ്റേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്റ് ,അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എന്നിവ  ഇതിൽ പെടുന്നു. ഇതിൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റാണ്. സ്വാഭാവികമായ സ്ഥാന കയറ്റത്തോടൊപ്പം  ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാന കയറ്റവും ലഭിക്കും .വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ തസ്തികകളിലെ എണ്ണവും വിരമിച്ചു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണവും അനുസരിച്ചാണ് സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത് .


ഓർമിക്കേണ്ട തീയതികൾ 

LDC 2024 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന തീയതി 2023 നവംബർ 30
അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി ആരംഭിക്കുന്ന  തീയതി 2023 നവംബർ 30
അപേക്ഷ അവസാനിക്കുന്ന  തീയതി 2024 ജനുവരി 3
പരീക്ഷാ തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല

 

പരീക്ഷ തയ്യാറെടുപ്പ് 

പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ആദ്യം ഒരു "LDC 2024 study plan" തയ്യാറാക്കണം, അതിന് അനുസരിച്ച് പഠിക്കണം. അതിൽ revision ചെയ്യുന്നത് പോലും ഉൾപ്പെടുത്തണം. പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ വീഡിയോ ക്ലാസുകളും study plan, മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, ദിവസവും 100 മാർക്കിന്റെ മാതൃക പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമായ മൊബൈൽ അപ്പ്ലിക്കേഷനാണ് Challenger App. സിലബസ് അനുസരിച്ച്  കേരളത്തിലെ മികച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ  10 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നു, ഒത്തിരി ആളുകൾ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 

 

സംശയങ്ങൾ 

പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും whtaspp വഴി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

 

Related Contents: