Question:

⅓ + ⅙ - 2/9 = _____

A5/18

B1/9

C4/18

D13/18

Answer:

A. 5/18


Related Questions:

(13 1/3) - (12 3/4) - (11 5/6) + (10 11/12) = .....

A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ 2/5 ഭാഗമാണ് B -യുടെ കൈവശമുള്ളത്. B -യുടെ കൈവശമുള്ളതുകയുടെ 7/9 ഭാഗമാണ് C-യുടെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്നു പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക770 രൂപയായാൽ A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുക എത്ര?

72×9327×343=? \frac {7^2 \times 9^3}{27 \times 343} = ?

2232 \frac23 ൻ്റെ വ്യുൽക്രമം :

ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നം (Fraction) ഏത്?