Question:

√0.0016 × √0.000025 × √100 =?

A0.02

B0.2

C0.002

D0.0002

Answer:

C. 0.002

Explanation:

√16 = 4 അതുകൊണ്ട് √0.0016 = 0.04 √25 = 5 അതുകൊണ്ട് √0.000025 = 0.005 √100 = 10 0.04 x 0.005 x 10 = 0.002


Related Questions:

30+31+25 \sqrt {{30 }+ \sqrt {{31}+\sqrt{25}}}

ശങ്കുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് 63 കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമൂലം കണ്ടാൽ വനിതകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും.അത് 9 ആണ്.എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര?

ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എത്ര?