Question:

30+31+25 \sqrt {{30 }+ \sqrt {{31}+\sqrt{25}}}

A4

B5

C6

D7

Answer:

C. 6

Explanation:

30+31+25\sqrt{30+\sqrt{31+\sqrt25}}

=30+31+5=\sqrt{30+\sqrt{31+5}}

=30+6=\sqrt{30+6}

=36=\sqrt36

=6=6


Related Questions:

ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

√0.0016 × √0.000025 × √100 =?

ശങ്കുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് 63 കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമൂലം കണ്ടാൽ വനിതകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും.അത് 9 ആണ്.എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര?