Question:

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, ____ . അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്?

A22

B18

C16

D20

Answer:

C. 16

Explanation:

1+3 = 4 4+1 = 5 5 +3 = 8 8+1 = 9 9 + 3 = 12 12 + 1 = 13 13 + 3 = 16


Related Questions:

2 , 3 , 8 , 63 , _____ ?

1, 4, 9, 16, എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

7 ,19 , 39 , 67 , ___

ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്തു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 34, 69, 140, 283,?, 1145

B C C E D G E I F___?