Question:

1.004 - 0.0542 =

A0.462

B0.9498

C0.498

D0.9858

Answer:

B. 0.9498

Explanation:

1.004 - 0.0542 = 0.9498


Related Questions:

If 520 mangoes can be bought for 600, how many can be bought for 1500?

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 10. അവയുടെ ഗുണനഫലം 20 എങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യു‌ൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക 512 x 413 x 617 x 118

1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽനിന്നും 10 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ ലഭി ക്കുന്ന സംഖ്യ?