Question:

11 , 8 , 4 , -1 , _____ അടുത്ത സംഖ്യ ?

A-6

B-8

C-7

D-5

Answer:

C. -7

Explanation:

3 , 4 , 5 എന്നി സംഖ്യകൾ കുറച്ചു . ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ലഭിക്കാൻ 6 കുറക്കുക


Related Questions:

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

15 17 32 49 81 130 ..... ?

വിട്ടു പോയ അക്കം ഏത് ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?

8, 50, 260 , _______

140, 68, 36, 16 ,.... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ?