Question:

24 people can finish a job by 10 days. How many days will be required to finish the same job by 8 people?

A20

B26

C30

D32

Answer:

C. 30

Explanation:

(24 x 10)/8 = 30


Related Questions:

A can do a work in 12 days. When he had worked for 3 days, B joined him. If they complete the work in 3 more days, in how many days can B alone finish the work?

9 children can complete a piece of work in 360 days. 18 men can complete the same piece of work in 72 days and 12 women can complete it in 162 days. In how many days can 4 men, 12 women and 10 children together complete the piece of work ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നു മടങ്ങിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചതിന്റെ പകുതി എട്ടാണ്. എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ?

8 പുരുഷന്മാർക്കോ 12 കുട്ടികൾക്കോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് 25 ദിവസം വേണം. 6 പുരുഷന്മാർക്കും 11 കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ദിവസം വേണം?

4 പുരുഷന്മാർക്കും 5 സ്ത്രീകൾക്കും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം 9 പുരുഷന്മാർക്കും 6 സ്ത്രീകൾക്കും 10 ദിവസം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇതേ ജോലി 7 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ, 4 പുരുഷന്മാരെ എത്ര സ്ത്രീകൾ സഹായിക്കണം?