Question:

4,4,8,12,20,?,52

A22

B24

C28

D32

Answer:

D. 32

Explanation:

4 + 8 = 12 8 + 12 = 20 12 + 20 = 32 20 + 32 = 52


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കാണുക.

DIL,GLO,JOR, .....

ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്തു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 34, 69, 140, 283,?, 1145

1, 3, 7, 13, 21, ... ഈ ശ്രേണിയിൽ വിട്ട ഭാഗത്തെ സംഖ്യയേത്?

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക : 5,10,30,120,….......

വിട്ടുപോയത്‌ ഏത് 16,33 ,65,131,________