Question:

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

A4

B6

C7

D5

Answer:

D. 5

Explanation:

ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടു ആൺകുട്ടികൾക്കും ചേർന്ന് ഒരു സഹോദരി ആയാലും മതി അതിനാൽ ആ വീട്ടിലെ ആകെ ആളുകൾ= 5


Related Questions:

തീയതി : കലണ്ടർ : സമയം : ______ . ?

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........

10 : 101 :: 20 : ?

If NewDelhi = 8, Arunachal =9, then Thiruvananthapuram =

ചന്ദ്രൻ : ഉപഗ്രഹം :: ഭൂമി : _____