Question:

P, Q, R എന്നിവരുടെ സഹോദരി ആണ് 'C'. 'Q' വിന്റെ അച്ഛൻ 'D' ആണ്. 'P' എന്നയാൾ 'Y' യുടെ പുത്രനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ?

A'R' എന്നയാൾ 'D' യുടെ പുത്രിയാണ്

B'Q' എന്നയാൾ 'C' യുടെ സഹോദരി ആണ്

CQ' എന്നയാൾ 'Y' യുടെ പുത്രിയും 'P' യുടെ സഹോദരിയും ആണ്.

D''C' യുടെ അമ്മയാണ് 'Y'

Answer:

D. ''C' യുടെ അമ്മയാണ് 'Y'


Related Questions:

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദര ന്മാരാണ്, E യ്ക്ക് A യുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു “അയാളുടെ സഹോദരന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ്. ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ?

സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ വിജയൻറെ മകനാണ്.ഗോപാലന്റെ മക്കളാണ് സജിയും സുധയും.എങ്കിൽ വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

Showing a lady, Ramu said, "She is the daughter of my grand father's only son". How is Ramu related to that lady?

Pointing out a lady Manu said: "She is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother." Who is the lady to Manu?