Question:

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക : 5,10,30,120,….......

A400

B500

C720

D600

Answer:

D. 600

Explanation:

5 × 2 = 10 10 × 3 = 30 30 × 4 =120 120 × 5 = 600


Related Questions:

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

P2C, R4E, T6G, .....

2, 5, 9, 19 എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....