Question:

സമാനബന്ധം കണ്ടെത്തുക Rectangle : Square : : Ellipse :

ACircle

BDiameter

CRadius

DCentre

Answer:

A. Circle

Explanation:

Rectangle is a quadrilateral that has opposites sides equal and each angle is a right angle.Square is a quadrilateral that has all sides equal and each angle is a right angle. Ellipse have different lengths of diameters.If the two diameters are made equal, then it will become a circle.


Related Questions:

ആദ്യഭാഗത്തെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക.

BHAC : FLEG :: NPMO : _____

Snake : Fang :: Bee : ?

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

ജ്ഞാനം: പഠനം :: വൈദഗ്ധ്യം: _____

ചതുരം : സമചതുരം : : ത്രികോണം : ?