Question:

A = +, B = - , C = x ആയാൽ 10 C 4 A 4 C 4 B 6-ന്റെ വില?

A40

B50

C56

D46

Answer:

B. 50

Explanation:

10 C 4 A 4 C4 B 6 = 10 x 4 + 4 x 4 - 6 = 40 + 16 - 6 = 56 - 6 = 50


Related Questions:

In a certain code FHQK means GIRL. How will WOMEN be written in the same code?

ഒരു പ്രതേക കോഡ് ഭാഷയിൽ 3456, ROPE എന്നും 15526, APPLE എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.വെങ്കിൽ 51864 എങ്ങിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

345 എന്ന സംഖ്യ 579 എന്നും 976 എന്ന സംഖ്യ 171311 എന്നും എഴുതുന്നുവെങ്കിൽ 214 എന്ന സംഖ്യ എഴുതാവുന്നത് :

ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ' FIVE ' എന്നതിനെ 'GKYI ' എന്നെഴുതിയാൽ ' EIGHT ' എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ?

If + means x, - means ÷, x means - and ÷ means +. Find the value of 9 + 8 ÷ 8 - 4 x 9 .