Question:

If a/3 = b/4 = c/7 ആയാൽ (a+b+c)/c എത്ര

A2

B7

C1/2

D1/7

Answer:

A. 2

Explanation:

a/3 = b/4 = c/7 = k K = 1 എന്ന് എടുത്താൽ a=3. b=4 c=7 (a+b+c)/c = (3+4+7)/7 = 14/7 = 2


Related Questions:

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ?

ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക, 3/4, 1/4, 1/2

900?=?49\frac{900}{?} =\frac{ ?}{49} എങ്കിൽ ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയേത്  ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വിഷമഭിന്നം ഏത് ?

1+ 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32=