Question:

Maneesh played tennis yesterday, _____ ?

Adid he

Bdidn't he

Cdo he

Ddon't he

Answer:

B. didn't he

Explanation:

മനീഷ് ഇന്നലെ ടെന്നീസ് കളിച്ചിരുന്നു എന്ന ഈ വാക്യം പോസിറ്റീവായത് കൊണ്ട് question tag-ഇൽ not ചേർക്കണം,അത് പോലെ ഈ വാക്യം simple past ആയത് കൊണ്ട് did ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ didnt he എന്നാണ് ശരിയുത്തരം .


Related Questions:

Open the window,_____ ? (add question tag)

You are handsome,......?

He was coming,_____? Choose the correct question tag .

I am studious,_________?

He came yesterday,____?