Question:

Monthly incomes of A and B are in the ratio of 4:3 and their expenses bear the ratio 3:2. Each of them saves Rs. 6000 at the end of the month, then monthly salary of A is

ARs. 12000

BRs. 24000

CRs. 32000

DRs. 28000

Answer:

B. Rs. 24000

Explanation:

let the monthly incomes of A and B be 4x and 3x, expenditure be 3y and 2y 4x - 3y = 6000 and 3x - 2y = 6000 4x – 3y = 3x - 2y => x=y 4x - 3y =6000, x = 6000 A's monthly income = 4x = 4x6000 = Rs. 24000


Related Questions:

കിലോഗ്രാമിന് 40 രൂപയുള്ള അരി, കിലോഗ്രാമിന് 48 രൂപയുള്ള അരിയുമായി ഏത് അനുപാതത്തിൽ ചേർത്താലാണ്, ഈ മിശ്രിതം കിലോഗ്രാമിന് 54 രൂപയ്ക്കു വിൽക്കുമ്പോൾ 20% ലാഭം ലഭിക്കുക?

ആസിഡും വെള്ളവും 3 : 2 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതത്തിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട്. ആസിഡിന്റെ അളവെത്ര?

A bag contains one rupee, 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:6:7. If the total money in the bag is Rs.312, find the number of 50 paise coins?

P/3 = Q/4 = R/5 ആയാൽ P:Q:R എത്ര

രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ പ്രായ അനുപാതം 3:4 ആണ്. അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഗുണനഫലം 192 ആണ്. 5 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ അനുപാതം എന്തായിരിക്കും ?