Question:

അടുത്തത് ഏത് AZ, CX , FU , _____

AHS

BIR

CJQ

DKP

Answer:

C. JQ

Explanation:

A + 2 = C, C + 3 = F, F + 4 = J Z - 2 = X, X - 3 = U, U - 4 = Q


Related Questions:

പൂരിപ്പിക്കുക. 2, 5, 9, 14, 20, _____ ?

225, 196 , _______ , 144 , 121 വിട്ട സംഖ്യ ഏത് ?

9, 17, 33, 65, ?

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക 4, 7, 10, 11, 22,17, 46, 25, ......