Question:

തിന്നു എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുക

Aതിൻ + നു

Bതിൻ + ന്നു

Cതിൻ + തു

Dതിൻ + ന

Answer:

C. തിൻ + തു

Explanation:

  • രണ്ടു വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം മറ്റൊന്നു വരുന്നതാണ് ആദേശസന്ധി .
  • പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ '+'നു മുൻപ് ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനമോ ചില്ലക്ഷരമോ അനുസ്വാരമോ വരുകയും ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ അവ വരാതിരിക്കുകയും മറ്റൊരു വർണ്ണം വരികയും ചെയ്യും .
  • ഉദാ :വിൺ +തലം  = വിണ്ടലം .
  • വേൾ + തു =വേട്ടു .
  • എൺ +നൂറു =എണ്ണൂറ് 
  • നെൽ +മണി =നെന്മണി 

Related Questions:

അവൻ പിരിച്ചെഴുതുക :

അവൻ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ?

ലോപസന്ധി ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക

പ്രത്യുപകാരം പിരിച്ചെഴുതുക?

പിരിച്ചെഴുതുക - ചേതോഹരം ?