Question:

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} -ന്റെ വില:

A5

B0

C4.75

D4.5

Answer:

A. 5

Explanation:

a³+b³= (a+b)(a²-ab+b²) 2.7³+2.3³/(2.7²-2.7 × 2.3 +2.3²) = (2.7+2.3)(2.7²-2.7 × 2.3 +2.3²) / (2.7²-2.7 × 2.3 +2.3²) = 2.7+2.3 =5


Related Questions:

Find value of 4/7 + 5/8

3/2 + 2/3 ÷ 3/2 - 1/2 =

A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ 2/5 ഭാഗമാണ് B -യുടെ കൈവശമുള്ളത്. B -യുടെ കൈവശമുള്ളതുകയുടെ 7/9 ഭാഗമാണ് C-യുടെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്നു പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക770 രൂപയായാൽ A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുക എത്ര?

ആരോഹണക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 3/4,1/4,1/2

1619=1K\frac16 -\frac19 =\frac1K ആയാൽ K യുടെ വിലയെന്ത് ?