Question:

The man to ....... you should speak is my uncle.

Awhom

Bwho

Cthat

Dwhose

Answer:

A. whom

Explanation:

മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ 'whom' ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇത് ഒരു ക്രിയയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു preposition നു ശേഷം വരുമ്പോൾ 'who' ന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.


Related Questions:

He is the finest man _____ ever lived.