Question:

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഫലം 120. ഇത് അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക 289 ആയാൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ?

A23

B20

C169

D21

Answer:

A. 23

Explanation:

ab=120 , a^2+b^2=289 ( a+b)^2 = a^2+b^2+2ab , 289+ 2x120 = 529 so a+ b = root of 529 = 23


Related Questions:

(0.27)2+(0.21)2+(0.29)2(0.027)2+(0.021)2+(0.029)2 \sqrt { \frac{(0.27)^2+(0.21)^2+(0.29)^2 }{(0.027)^2+(0.021)^2+(0.029)^2 }} =

X+1/X=√5,ആയാൽ X³+1/ X³=?

x ന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം 2 ആയാൽ 2x +1 ന്റെ വില എത്ര?