Question:

ശങ്കുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് 63 കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമൂലം കണ്ടാൽ വനിതകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും.അത് 9 ആണ്.എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര?

A12

B9

C4

D3

Answer:

D. 3

Explanation:

വനിതകളുടെ എണ്ണം = 9 ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം = N N² - 63 = 81 N² = 144 ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം = N = 12 പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം = 12 - 9 = 3


Related Questions:

√0.0016 × √0.000025 × √100 =?

30+31+25 \sqrt {{30 }+ \sqrt {{31}+\sqrt{25}}}

ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എത്ര?