Question:

ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക 512 x 413 x 617 x 118

A1

B4

C8

D6

Answer:

D. 6

Explanation:

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക. ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് ഉത്തരം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ = 2,3,7,8 2 x 3 x 7 x 8 = 336 ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം= 6


Related Questions:

(135)2(135)^2 = 18225 ആയാൽ 0.135 - ന്റെ വർഗം എത്ര ?

ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ 5 മടങ്ങു മൂത്തതാണ്. നാലു വർഷം ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിന്റെ തുക 44 എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?

8127×14444\frac {81}{27} \times \frac {144}{44} ൻ്റെ ലഘു രൂപം ?

a=1,b=11,c=111,d=0 എങ്കിൽ a+b+c-d എത്ര?

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether