Question:

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

AN

BS

CP

DR

Answer:

B. S

Explanation:

A + 3 = D D + 4 = H H + 5 = M M + 6 = S


Related Questions:

4, 2,1,1/2,-----

7 ,19 , 39 , 67 , ___

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക :

14, 29, 45, 62, ...

3, 6, 9,...................,999 എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?