Question:

3, 6, 9,...................,999 എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?

A300

B332

C331

D333

Answer:

D. 333

Explanation:

പദങ്ങളുടെ എണ്ണം = (അവസാനപദം - ആദ്യപദം)/പൊതുവ്യത്യാസം + 1 പൊതുവ്യത്യാസം = 9 - 6 = 3 (999 - 3)/3 + 1 = 996/3 + 1 = 332+1 =333


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....

6,13,28,...,122,249?

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,