Question:

1991 ൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും അടിയന്തിര പ്രശ്‌നം ഏതായിരുന്നു ?

Aവിദേശനാണ്യ പ്രതിസന്ധി

Bപൊതുമേഖലയുടെ മോശം പ്രകടനം

Cനികുതി വെട്ടിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉയർന്ന നികുതി നിരക്ക്

Dഇവയെല്ലാം

Answer:

D. ഇവയെല്ലാം

Explanation:

1991-ലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ

 • 1991-ലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം അല്ലെങ്കിൽ LPG (Liberalization, Privatization, Globalization) പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
 • കടുത്ത പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസ് പ്രതിസന്ധിക്ക് മറുപടിയായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ നയപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയായിരുന്നു ഇത്.

പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ :

 • ഉയർന്ന ധനക്കമ്മി
 • പണപ്പെരുപ്പം
 • വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യാപാര കമ്മി
 • വിദേശനാണ്യ പ്രതിസന്ധി
 • പൊതുമേഖലയുടെ മോശം പ്രകടനം
 • നികുതി വെട്ടിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉയർന്ന നികുതി നിരക്ക്

 • ഈ ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം കാരണം ഇന്ത്യ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു.
 • പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വായ്പയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയെ (ഐഎംഎഫ്) സമീപിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായി.
 • വായ്പയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉദാരവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഐഎംഎഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 • നരസിംഹറാവു ആയിരുന്നു നയം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി, ധനമന്ത്രി മന്മോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു 

ഈ നയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ സ്ഥിരീകരണ നടപടികളും, ഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണ നടപടികളും എന്നിങ്ങിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാം

 • സ്ഥിരീകരണ അഥവാ സ്‌റ്റെബിലൈസേഷൻ നടപടികൾ എന്നത് ഹ്രസ്വകാല നടപടികളാണ്,
 • പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസിൽ വികസിച്ച ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് .
 • ആവശ്യത്തിന് വിദേശനാണ്യ ശേഖരം നിലനിർത്തുകയും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് .

 • ഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണ നയങ്ങൾ ദീർഘകാല നടപടികളാണ്
 • സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തടസങ്ങൾ നീക്കി അതിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു .

LPG (Liberalization, Privatization, Globalization) പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ

ഉദാരവൽക്കരണം:

 • സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പങ്ക് കുറയ്ക്കുക
 • മുമ്പ് സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുക
 • സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പല മേഖലകളെയും ആരോഗ്യപരമായ മത്സരത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്വകാര്യവൽക്കരണം:

 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വ്യോമയാനം, ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പല സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളും സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് നൽകപ്പെട്ടു 

ആഗോളവൽക്കരണം:

 • അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Related Questions:

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് 1958-ൽ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ?

ഭീകരവാദം തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കിയ POTA നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് ?

2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം?

ശരിയായ ജോഡി/ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക.

i) ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലൈസർ നയം - ആനുപാതിക നികുതി 

ii) മൊത്തം ധനക്കമ്മി = മൊത്തം ചെലവ് - വായ്പ ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരുമാനം.

iii) നീതി ആയോഗ് - ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ പിൻഗാമി

ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയറിങിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ?