Question:

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

A500

B10

C5000

D50

Answer:

C. 5000

Explanation:

തൊട്ടു മുന്നിലെ 2 സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ആണ് അടുത്ത പദം 2 × 5 = 10 5 × 10 = 50 10 × 50 = 500 50 × 500 = 25000 ആണ് അടുത്തതായി വരേണ്ടത്


Related Questions:

അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

0 , 3 , 8 , 15 , 24 , __

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

2, 9, 28, 65, 126, 217, ___?

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

225, 196 , _______ , 144 , 121 വിട്ട സംഖ്യ ഏത് ?