Question:

Which number when added to each of the numbers 6, 7, 15, 17 will make the resulting numbers proportional?

A6

B5

C4

D3

Answer:

D. 3

Explanation:

(7x15) - (6 x 17) / (6+17) - (7+15) = 3


Related Questions:

ഒരു വ്യക്തിക്ക് 25 പൈസയുടെയും 50 പൈസയുടെയും 1 രൂപയുടെയും നാണയങ്ങളുണ്ട്. ആകെ 220 നാണയങ്ങളുണ്ട്, ആകെ തുക 160 ആണ്. 1 രൂപ നാണയങ്ങൾ 25 പൈസയുടെ നാണയത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെങ്കിൽ, 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്താണ്?

A: B = 2: 1 ഉം A: C = 1: 3 ഉം ആണെങ്കിൽ , A: B: C ?

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 84 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ (ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും) ശരാശരി സ്കോർ 95 ആണ്. ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അനുപാതം 10 : 11 ആണ്. ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി സ്കോർ പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ 20% കുറവാണ്. പരീക്ഷയിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി സ്കോർ എത്രയാണ്?

മൂന്നു കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം 3 : 4 : 5 ആണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അംശബന്ധം ഏത്?

If a = 4/5 of B and B = 5/2 of C, then the ratio of A:C is