Question:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

AUTS

BUUS

CVTS

DVUS

Answer:

A. UTS

Explanation:

M + 2 = O 0 + 2 = Q Q + 2 = S S + 2 = U ആദ്യ അക്ഷരം = U H + 3 = K K + 3 = N N + 3 = Q Q + 3 = T രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം = T UT എന്ന് തുടങ്ങു്ന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രമാണ്


Related Questions:

വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക. 4, 10 , 6 , 13 , 8 , _____ ?

12 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യ ദിവസം 12:30 ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം 1.20 നും. മൂന്നാം ദിവസം 2.30 നും നാലാം ദിവസം 4 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

B C C E D G E I F___?

1, 4, 9, 16, എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദാമത് ? 2, 5, 10, 17, .......