താഴെ കൊടുത്തവയിൽ WYSIWYG എഡിറ്റർ അല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

വെബ്‌പേജ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് html-ന്റെ ഏത് പതിപ്പിലാണ് എന്ന് ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ?

WCMS എത്ര തരമുണ്ട് ?

ഒരു പേജിൽ ഒരേ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത content -കൾക്ക് വെവ്വേറെ സവിശേഷതകൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർഷ്യം css ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ?