മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന എന്റിറ്റികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയുടെ ആദ്യ പ്രായോഗിക രൂപം ..... ആയിരുന്നു.

ഒരു ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ D എന്ന ചിഹ്നം എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു?

ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ജ്യാമിതീയ ക്രമീകരണത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു.

രണ്ടോ അതിലധികമോ പാതകളുള്ള ടോപ്പോളജിയിലെ നോഡുകൾ. ഇത് ഏത് ടോപ്പോളജി ആണ്?

നഗരത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു കേബിൾ ടിവി നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ത് തരം നെറ്റ്‌വർക്കാണ്?

ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനായി ഏത് മീഡിയയാണ് പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

ഏത് ടോപ്പോളജിയിൽ എല്ലാ നോഡുകളും ഒരു പ്രധാന കേബിളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു?

SMTP എന്നാൽ?

നോഡുകൾക്കിടയിൽ ഒന്നിലധികം പാതകൾ ഉള്ള ലാൻ ടോപ്പോളജി തരം തിരിച്ചറിയുക?

ഒരു കാസറ്റ് ടേപ്പിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ലഭിക്കാൻ എന്ത് ആക്സസ് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

NNTP എന്നാൽ?

ATM നെറ്റ്‌വർക്ക് ഏത് തരം നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം?

ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന സിപിയു വിഭാഗം ഏതാണ്?

ഒരു എൻട്രി ഫ്ലോയും രണ്ട് എക്സിറ്റ് ഫ്ലോകളും ഉള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചിഹ്നം ഏതാണ്?

SBC യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം?

HLL-ൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കുന്നത്?

ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട്?

ഒരു സെർവറിലെ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ പ്രോഗ്രാമുകളെ WWW സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുവദിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെ വിളിക്കുന്നത്?

ഇൻറർനെറ്റ് വെബ് പേജുകളിലേക്ക് ഒരു ബാഹ്യ ഓർഗനൈസേഷന് ആക്‌സസ് നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ?

കാവിറ്റി വൈറസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ ഏതാണ് ?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റിമോട്ട് ട്രോജൻ?

ബാക്ക്ഡോർസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സാധുവായ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആന്റി-സ്പാമിംഗ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത്?

നെറ്റ്‌വർക്ക് ലെയർ ഫയർവാൾ എന്ത് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് (WWW) അവതരിപ്പിച്ച വർഷം?

ഒരു ഫ്രീവെയർ GNU ഡീബഗ്ഗർ?