കേരളത്തിലെ ഏക സിംഹ സഫാരി പാർക്ക് എവിടെയാണ് ?

കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണകേന്ദ്രം ?

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ?

സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗമേത്?

ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ?

ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ?

2020 ഡിസംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്ക്?

ഹൈപ്പോതലാമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1) ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നു 

2) ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു 

3) ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു 

4) വിശപ്പ്, ദാഹം, എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന  മസ്തിഷ്‌ക ഭാഗം 

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനം:

ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളും അവ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷങ്ങളും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു.ശരിയായ ക്രമപ്പെടുത്തൽ കണ്ടെത്തുക:

സൈലൻറ് വാലി 2003
പാമ്പാടുംചോല 2003
ആനമുടി ചോല 1984
ഇരവികുളം 1978

Chenthuruni wildlife sanctuary is a part of which forest ?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ് ?

കേരളത്തിലെ വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ് ?