1, 4, 9, 16, എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

പൂരിപ്പിക്കുക. 2, 5, 9, 14, 20, _____ ?

3, 6, 11, 20, ... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക : 5,10,30,120,….......

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

പൂരിപ്പിക്കുക, 2,5,9,14,20,________

അടുത്തത് ഏത് AZ, CX , FU , _____

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

1,2,4,7,11........ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

2, 3, 5, 8, 12, _______

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?

8, 50, 260 , _______

2, 9, 28, 65, 126, 217, ___?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദാമത് ? 2, 5, 10, 17, .......

വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക. 4, 10 , 6 , 13 , 8 , _____ ?

225, 196 , _______ , 144 , 121 വിട്ട സംഖ്യ ഏത് ?

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?

B C C E D G E I F___?

1, 3, 7, 15 ,____ ഈ ശ്രണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

പൂരിപ്പിക്കുക 199, 195, 186, 170, ___

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.

2, 9, 28, 65, ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

10, 25, 46, 73, 106, ---- ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, ____ . അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്?

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

1, 3, 6, 10, ____ എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 2 , 6 , 12 , 20 , 30 , ___

അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

0 , 3 , 8 , 15 , 24 , __

7 ,19 , 39 , 67 , ___

ശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ പദം കണ്ടെത്തുക.10,18,45,.....,234

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കാണുക.

DIL,GLO,JOR, .....

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക

0 ,6, 24, 60, 120, 220, 336

ab_d_a_cd_ _bc_ea

U, O , I, .... , A

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

1, 3, 7, 13, 21, ... ഈ ശ്രേണിയിൽ വിട്ട ഭാഗത്തെ സംഖ്യയേത്?

140, 68, 36, 16 ,.... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ?

3, 6, 9,...................,999 എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?

15 17 32 49 81 130 ..... ?

ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക 4, 7, 10, 11, 22,17, 46, 25, ......

6,13,28,...,122,249?

4, 9, 13, 22, 35 _____ അടുത്ത പദം ഏത്?

P2C, R4E, T6G, .....

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏത്?

7, 28, 63, 124, 215, 342, 511

2 , 3 , 8 , 63 , _____ ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,