Question:

(13 1/3) - (12 3/4) - (11 5/6) + (10 11/12) = .....

A1/3

B-1/3

C1/6

D-1/6

Answer:

B. -1/3

Explanation:

(40/3) - (51/4) - (71/6) + (131/12) = (160-153-142+131)/12 = -4/12 =-1/3


Related Questions:

1/3,5/7,2/9,9/14,7/12 ഈ സംഖ്യകൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നസംഖ്യ ഏത് ?

ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?

Simplify 0.25 +0.036 +0.0075 :

12+35110=\frac12 +\frac 35 -\frac 1{10} =

Which is the biggest of the following fraction?