Question:

A man complete a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 km/hr and second half at the rate of 24 km/hr. Find the total journey in km :

A220 km

B224 km

C230 km

D234 km

Answer:

B. 224 km

Explanation:

Let the total distance of the journey be 2x km Time taken to travel first half of the journey = x/21 hours Time taken to complete other half = x/24 hours Total time = x/21 + x/24 hours 10 = (8x + 7x)/168 15x = 1680 x = 1680/15 x = 112 Total distance = 2x = 2 × 112 km = 224 km


Related Questions:

മണിക്കുറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം 1 മിനിട്ടിൽ എത്ര ദൂരം ഓടും ?

Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 km/hr. and 36 km/hr. The faster train passes the slower train in 36 seconds. Find the length of each train.

54 km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 140 മീ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ 160 മീ നീളമുള്ള പാലം കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ?

ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ 10 km/hr വേഗത്തിലും, 8 km/hr വേഗത്തിലും വിപരീതദിശകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർകൊണ്ട് അവർ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം?

30 Km/hr വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിന്റെ 1/3 വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ?