Question:

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether

A20

B45

C55

D90

Answer:

B. 45

Explanation:

No of shakehands = n(n-1)/2 = (10x9)/2 =45


Related Questions:

100000 - 9899 = ..... ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ തരം തിരിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തേത് ഏത് സംഖ്യ? 115,125,105,145,135

ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ 5 മടങ്ങു മൂത്തതാണ്. നാലു വർഷം ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിന്റെ തുക 44 എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?

6 x 6 - 5 x 5 / (6 + 5) (6-5) ന്റെ വില എത്ര?

(135)2(135)^2 = 18225 ആയാൽ 0.135 - ന്റെ വർഗം എത്ര ?