Question:

18 പേർ 28 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി 24 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത ജോലിക്കാർ വേണം?

A11

B34

C21

D2

Answer:

C. 21

Explanation:

ആകെ ജോലി = 18 × 28 ജോലി 24 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ട ജോലിക്കാർ = 18 × 28/24 = 21


Related Questions:

15 പേർ 8 ദിവസം കൊണ്ട് 40 പാവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.3 പേർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ 48 പാവ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ?

A യ്ക്ക് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ 12 ദിവസം വേണം.B,A യെക്കാൾ 60% വേഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കും. എങ്കിൽ A ചെയ്ത ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് B ഒറ്റയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കും?

A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They begin together but A leaves 2 days before the completion of the work. The whole work will be done in.

ജോണും ദീപുവും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ 45 ദിവസം എടുക്കുന്നു.എന്നാൽ ജോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി 70 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും. ദീപു ഒറ്റയ്ക്ക്ഇതേ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?

4 പുരുഷന്മാർക്കും 5 സ്ത്രീകൾക്കും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം 9 പുരുഷന്മാർക്കും 6 സ്ത്രീകൾക്കും 10 ദിവസം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇതേ ജോലി 7 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ, 4 പുരുഷന്മാരെ എത്ര സ്ത്രീകൾ സഹായിക്കണം?